Copyright 2002-2005 Web Page Maker Inc. All Rights Reserved.
Buradaki bilgi ve dokümanlar profesyonel amaçlarla ve yararlı olabilmek amacı ile düzenlenmiştir.yönlendirildiğiniz yani gideceğiniz linkler nedeniyle hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmez. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız. Siteye girmekle bunları kabul etmiş sayılırsınız. Gideceğiniz sitelerdeki bilgilerin yanlış veya kötüye kullanımı halinde oluşabilecek herhangibir olumsuzluktan sitemiz sorumlu değildir.Bu şartları kabul ediyorsanız devam edebilirsiniz

Gerçeğin Dağlarına Umutsuzlukla Çıkılmaz:

YOĞUN BAKIMA HANGİ HASTALAR NE ZAMAN KABUL EDİLMELİDİRLER ?

Yoğun bakım üniteleri;Daha ayrıntılı gözlem ve tedavilerin yapıldığı yerlerdir.Bu ünitelerde sıklıkla organ yetmezliklerine yönelik destek gerektiren hastalar yatmaktadır. Yatan hastaların çoğunluğunu (%70) solunum ve dolaşım peoblemleri olan hastalar oluşturur.

En sık Yatış Nedenleri
Pnömoni
Şok
Beyin hasarı
Myokard İnfarktüsü
KOAH alevlenmesi
Aspirasyon pnömonisi

ARDS
İntoksikasyonlar
GİS kanamaları
Akut Böbrek Yetmezliği
Sepsis
Metabolik ensefalopatiler

Hastanın hastalığı daha fazla geri dönüşümsüz duruma gelmeden yoğun bakıma alınmalıdır.Ve Bu karar yoğun bakımda görev yapan uzman hekim tarafından verilir.

YOĞUN BAKIM UZMANINDAN NE ZAMAN KONSULTASYON İSTENMELİDİR?
-Vital bulguların;  havayolu tıkanması, yanık ve travma ve cerrahi  nedenlerle bozuması


Solunum;
Solunum Arresti
SS <8 veya >30/dak
Akut Hipoksi (PO2<60)
Akut Hiperkapni (PCO2>50)

Dolaşım
Kardiak arrest
KTA <40 veya >140/dak
SKB <90 mmHg
Asidoz pH <7.2

İdrar
Akut Oligüri <30ml/saat veya <0.5ml/kg/saa
Bilinç Bozukluğu
Glasgow koma skalası<12 veya 2 birim düşme
Tekrarlayan veya uzun süren inmeler

Diğer
Youn Bakım sorumlusunun gerekli gördüğü diğer durumlar.
Hastalara müdahale için hastanın yoğun bakıma yatması beklenmez.Hastanın ilk bulunduğu yerde müdahale yapılır.acil tedavisi başlanır.
Yoğun Bakıma Yatışı Belirleyen Faktörler
Hastalığın tanısı
Hastalığın şiddeti
Yaş
Eşlik eden durumlar
Hastanın fizyolojik rezervleri
Prognoz
Gerekli tedavinin uygulanabilirliği

Tedaviye cevap ve süresi
Yeni kardiyopulmoner arrest
Hastanın hemodinamik durumu
Hayat kalitesi ile ilgili beklentiler
Hastanın veya yakınlarının beklentileri
Etik konular
Sosyal endikasyon?

Yoğun Bakıma Alınma Kriterleri

A-)Önceliğine Göre
1. Derecede Öncelikli
Ağır, stabil olmayan, ventilatör, renal replasman tedavisi ve vazoaktif ilaç gibi organ yetmezliğine yönelik destek gereken  ve/veya ancak yoğun bakımda yapılabilecek monitörizasyonla takip edilebilecek hastalar (Solunum yetmezliği, şok, AMI)

2. Derecede Öncelikli
İnvaziv monitörizasyon gerektiren ve acil müdahele olasılığı taşıyan hastalar (kronik durumlar üzerine gelişen akut medikal veya cerrahi problemler)

3. Derecede Öncelikli
Stabil olmayan ancak alt hastalığı veya mevcut durumu nedeniyle yoğun bakımdan yarar görmeyeceği düşünülen hastalar (infeksiyon, tamponad veya hava yolu obstrüksiyonu ile komplike metastaz yapmış maligniteler)

(Bu hastalar akut problem için destek alabilir, ancak entübasyon ve resüsitasyon tartışmalıdır)

4. Derecede Öncelikli
Yoğun Bakım’dan kesin olarak fayda göremeyecek olan hastalar (terminal dönem kanserler, preex hastalar, ağır serebral hasarı olan hastalar)
Yoğun Bakım’dan ilave fayda göremeyecek hastalar (hemodinamik olarak stabil olan ketoasidoz, organ hasarı yapmamış zehirlenmeler, hafif kalp yetmezlikleri)

DİKKAT GEREKTİREN NOKTALAR
-Yoğun bakımda gereksiz yere yatan her hasta yoğun bakımda tedavisi gereken bir hastanın yatışını engellemektedir
-Yoğun bakımlar tedavi üniteleridir. Rehabilitasyon üniteleri değildir
B-)Tanıya Göre
Kalp Hastalıkları: AMI, şok, yakın monitörizasyon gerktiren komplex aritmiler, KKY, hipertansif aciller, unstable anjina, tamponad, dissekan aort anev., komplet A-V blok, kardiyak arrest
Hemodinamik olarak stabil AMI, hafif kalp yetmezliği, organ hasarı olmayan hipertansiyon olguları ara yoğun bakım veya monitör olanağı olan servislerde izlenebilir.
Solunum Sistemi: Ventilatör desteği gereken ASY, emboli, massif hemoptizi, intübasyon gereksinimi gösteren, havayolu bakımı gerektiren hastalar
Nazal oksijen veya non-invaziv mekanik ventilasyon gerektiren hastalar ve mekanik ventilasyondan ayrılan stabil hastalar ara yoğun bakımlarda izlenebilir.
Nörolojik Hastalıklar: CVH, Koma, İKK, SAK, menenjit/ ensefalit, nöromüsküler hastalıklar, status epileptikus, organ vericisi olan beyin ölümleri, ciddi kafa travmaları
Gastrointestinal Hastalıklar: Hayatı tehdit eden kanama, fulminant hepatik yetmezlik, pankreatit, özofagus yırtılması
Böbrekler: Akut böbrek yetmezliği, metabolik asidoz, üremik ensefalopati, elektrolit bozuklukları, perikardit, hipervolemi, renal replasman tedavisi gereksinimi olan hastalar
Endokrin Hastalıklar: Stabil olmayan ketoasidoz, tiroid ve miksödem koması, hiperosmolar durumlar, hiperkalsemi,hipo/hipernatremi, hipo/hiperpotasemi
Septik şok
İlaç Aşırı Dozları ve Zehirlenmeler
Hemodinamik monitörizasyon gereken diğer hastalar
İmmünsüpressif hastalar mümkün olduğunca özel birimlerde izlenmelidir
C-)Objektif Ölçütlere Göre
1. Vital Bulgular
Nabız <40 veya >150/dak
Sistolik KB <80; MAP <60; DKB >120 mmHg
SS >35 veya <5/dak
2. Laboratuvar Bulguları
Na<110 veya >170 mEq/L; K<2 veya >7 mEq/L
PO2< 50 mmHg, pH<7.1 veya >7.7
KŞ> 800 mg/dl; Ca >15 mg/dl
3.  Radyolojik Bulgular
İKK, kontüzyon, SAK
Organ rüptürü
Dissekan anevrizmalar
4.  EKG
AMI, aritmiler, VT, VF, A-V tam blok
5.  Akut Başlangıçlı Fizik Bulgular
Anizokori, yanık >%10, anüri, hava yolu tıkanması, koma, CVH, siyanoz, tamponad

D-)Yoğun bakım’da Yapılması Gereken İşlemlere Göre        
Solunum Desteği
Mekanik ventilasyon
Acil entübasyon ihtimali olan hastalar
%50’den fazla oksijen gerektirenler
İleri seviyede hava yolu bakımı gerekenler
Yeni extübe edilen hastalar
CPAP veya non-invaziv ventilasyon gerekenler
Dolaşım Desteği
Vazoaktif ilaç ihtiyacı gösterenler
Massif volüm replasmanı gerekenler
Resüsite edilmiş hastalar
İntra-aortik balon uygulaması
Geçici Pace Maker
Hayatı tehdit eden aritmiler
Akut MI
Nörolojik Monitörizasyon ve Destek
SSS depresyonu
Öksürük ve yutkunma refleksi yokluğu
Artmış intrakranial basınç
Uzamış inmeler
Hipoksi
Hiperkapni
Solunum merkezi veya kaslarının depresyonu
Renal Destek
Akut renal replasman tedavisi gereksinimi gösteren hastalar
Sıvı-elektrolit dengesinin yakından izlenmesi gereken hastalar
Asit-Baz dengesi bozuklukları
Nefropati gelişme olasılığı
İntoksikasyonlar
Plazmaferez, hemofiltrasyon, antidot kullanımı, kardiyoversiyon, massif sıvı ve kan ürünleri replasmanı gereken hastalar

HANGİ CERRAHİ HASTALAR YOĞUN BAKIMA DEVREDİLİR?
Postoperatif dönemde gelişen;
Sepsis
Septik şok
AMI
DIC
GİS kanaması
ABY
Solunum yetmezliği
Kontrol edilemeyen aritmiler
Sıvı-elektrolit bozuklukları
Asit-baz dengesi bozuklukları
Pulmoner Emboli

Travma sonrası;
Sepsis
Septik şok
AMI
DIC
GİS kanaması
ABY
Solunum yetmezliği
Kontrol edilemeyen aritmiler
Sıvı-elektrolit bozuklukları
Asit-baz dengesi bozuklukları
Pulmoner emboli

Gebe Hastaların Devri
Ağır preeklampsi/eklampsi
DIC
HELLP sendromu
ABY
Ketoasidoz
Şok
Kalp hastalıkları

YOĞUN BAKIMA HASTA KABULUNDE GENEL İLKELER

Tanısı ne olursa olsun 2 saatten daha sık hemşire bakımı gereken hastalar
Yeni entübe edilmiş hastalar
İnvaziv monitörizasyon gereken hastalar
Agressif tedavilerin başlanacağı veya kesileceği hastalar
CPR uygulanmış hastalar
Hayatı tehdit edici komplikasyon olasılığı olan hastalar yoğun bakımda izlenmelidir.

Yoğun Bakım’dan Çıkarılma Kriterleri
Yoğun Bakım’a yatış nedeninin ortadan kalkması
Hastanın stabilleşip hemodinamik takibe gerek kalmaması
Durumu ağırlaşıp artık yapılabilecek bir işlemi olmayan hastalar
Kronik hal alan hastalıklar (ABY’nin kronikleşmesi, kronik ensefalopatiler)

Yoğun Bakım Sorumlusunun Özellikleri
Risk altındaki hastalara tanı koyabilmeli, takip ve tedavi edebilmeli
Hemodinamik bozukluklar, kalp yetmezliği, aritmiler
Solunum yetmezliği
Akut nörolojik olaylar
Akut ve kronik böbrek yetmezliği
Akut endokrin ve metabolik bozukluklar

İlaç reaksiyonları
Kanama bozuklukları
Ciddi infeksiyonlar
Beslenme
Karaciğer yetmezliği
Asit-baz ve sıvı-elektrolit dengesi
Zehirlenmeler hakkında bilgi sahibi olmalı ve girişim yapabilmeli

Yoğun Bakım Sorumlusu’nun Bilmesi Gereken İşlemler
Hava yolu açılması ve bakımı
İntravasküler kateter yerleştirilmesi ve hemodinamik monitörizasyon
Geçici pacemaker
CPR
Torakal tüp uygulanması
Bronkoskopi
Perkütan trakeostomi
Renal replasman tedavisi

SONUÇ
Gereksiz yere yoğun bakım’a yatan her hasta yer, para, zaman ve personel kaybı demektir.
Yoğun bakım uzmanları gerekli gördüğü her hastayı alır. Ancak devrederken aynı kolaylığı görmez.

Bu sayfanın hazırlanmasında  Sn.Doç. Dr. Muhammet Güven Erciyes'in internette bulduğum sunumundan yararlanılmıştır.