Buradaki bilgi ve dokümanlar profesyonel amaçlarla ve yararlı olabilmek amacı ile düzenlenmiştir.yönlendirildiğiniz yani gideceğiniz linkler nedeniyle hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmez. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız. Siteye girmekle bunları kabul etmiş sayılırsınız. Gideceğiniz sitelerdeki bilgilerin yanlış veya kötüye kullanımı halinde oluşabilecek herhangibir olumsuzluktan sitemiz sorumlu değildir.Bu şartları kabul ediyorsanız devam edebilirsiniz

Gerçeğin Dağlarına Umutsuzlukla Çıkılmaz.
ANESTEZİ

YOĞUN BAKIM

ALGOLOJİ

NUTRİSYON

ÖNEMLİ TABLOLAR

ANESTEZİ SORULARI

TIBBİ PROGRAM

PARAMEDİKAL

MESLEKİ YAZILAR

ZİYARETÇİ DEFTERİ

LİNKLER


Uzm.Dr Cengizhan EMRE
  drcemre@gmail.com
            2011
Özel Arama
PREMEDİKASYON

Hastanın preoperatif dönemde, psikolojik olarak hazırlanması ve özel farmakolojik cevapları ortaya çıkaracak şekilde seçilmiş ilaç veya ilaçların uygulanmasıdır.

Premedikasyonun amacı:

Anksiyeteyi azaltmak                         Gastrik sıvı pH’sını arttırmak

Sedasyon                                         Gastrik sıvı volümünü azaltmak

Analjezi                                            Sempatik sinir sistemini baskılamak

Amnezi                                             Anestezik ihtiyacını azaltmak

Antisiyalog etki                                  Allerjik reaksiyonlara karşı profilaksi


Ayrıca premdikasyon

-Kardiyak vagal etkiyi azaltmak

-Anestezi indüksiyonunu hızlandırmak

-Post-operatif analjezi

-Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla da uygulanır.

İdeal Premedikasyon Ajanının Özellikleri

-Kolay  uygulanabilir

- İyi tolere edilebilir

-Hızlı etki başlangıcı olmalıdır

-Anesteziden derlenmeyi etkilememelidir

-Yan etkileri minimal olmalıdır

Premedikasyon Uygulama Yolları:
Oral, rektal, intranazal, sublingual, IM, I.V
Oral yol------ etki başlangıcı yavaştır
İntramusküler yol ---------ağrıya nedan olur
İntranazal yol -------hızlı etki başlangıcı, enjeksiyondan sakınma, burunda yanma hissi, hoş olmayan koku
Premedikasyonda En Çok Kullanılan İlaçlar
Trankilizanlar (fenotiazinler, butirofenon, benzodiazepin)
Antihistaminikler ( difenhidramin, hidroksizin vb.)
Opioidler (morfin, meperidin, alfentanil, fentanil)
Antikolinerjikler (atropin, skopolamin, glikoprolat)
Antiemetikler
Aspirasyon riskini azaltan ilaçlar ( antiasitler, H2 res.blokerleri)

BENZODİAZEPİNLER
GABA’ nın etkilerini potansiyalize eder
     Sedasyon, sersemlik, uyku ve anestezi
Limbik depresyon  sonucu Anterograt amnezi
Santral yolla spastik kasları gevşetir (sinir kas kavşağı Ø)
Antikonvülzan

Dolaşım ve solunum sistemi üzerine etkileri minimal

      dozlarda plasentayı geçer -------> Yenidoğanda depresyon
Analjezi etkisi yok
Tek başına veya kombine kullanılırlar.Oral, rektal, parenteral uygulanırlar.
Düzenli kullananlarda , etkilerine karşı tolerans gelişir
Temazepam kısa etkili, günübirlik cerrahi, 20 mg
Klordiazepoksit (Librium®)
Diazepam (Diazem, Nervium®)
Nitrazepam (Mogadon®)
Okzazepam (Serenid D®)
Medazepam (Nobrium®)
Lorazepam (Ativan®)
Flurazepam (Dalmane®)
Flunitrazepam (Rohypnol®)
Midazolam (Dormicum®)

Diazepam (Diazem, Nervium ®)
Oral, rektal, parenteral preparatı preparatları mevcuttur.
Sersemlik  è Amnezi è Bilinç kaybı oluştururlar.
IM kullanımı ağrılı ve emilim geç   olduğundan    tercih edilmez.
İV enjeksiyonlarda venöz irritasyon, ağrı, tromboflebit (hızlı enjeksiyonda solunum depresyonu) oluştururlar.
Doz: 0.2-0.5 mg/kg (5-10 mg) oral

Midazolam (Dormicum®)

Hızlı ve kısa etkili
IM absorpsiyonu güvenilir ve IV enjeksiyonu ağrısız
Postoperatif yan etkisi az
Sedatif ve anksiyolitik etkisi >> diazepam
Anterograt amnezi sağlar.
Doz:0.07-0.15 mg/kg IM
1-2 mg IV
0.5 mg/kg oral

Lorazepam (Ativan®)
Diazepamdan 3 kat daha etkili
Etkisi diazepama göre daha yavaş başlıyor
Uzun etkili (4-24 saat)
Doz: 0,05 mg/kg oral
0.03-0.05 mg/kg IM

Flumazenil (Anexate®)
Benzodiazepin reseptör antagonisti.Tedavi dozları, doz aşımlarını geri döndürebilmektedir
100-200 ?g dozlarında IV (max. 1 mg)
Etki süresi 30 dakika ( << benzodiazepinler)
Daha uzun süreli etki è 100-400 ?g / saat IV infüzyon
Yan etkiler: Nabız ve kan basıncında artış
Konvülziyon çok nadir

KETAMİN (Ketalar®)

NMDA reseptör antagonistidir
2 stereoizomeri vardır
-S-(+) formu: daha potent ve yan etkisi daha az
- R-(-)formu
İV anestezik ilaç (0.5 - 2 mg/kg IV ve 4-6 mg/kg IM)
Analjezi *** (0.2-0.8 mg/kg IV ve 2-4 mg/kg IM)

Disosiyatif anestezi (1-2 mg/kg IM)

Tek başına kullanıldığındaki amnezi << Benzodiazepinler

Gözler açık, nistagmus vardır,Gözyaşı tükrük salgıları artar                                   

+ antikolinerjik                                                                                                                                                                        

Halüsinasyonlar, vücudun farklı algılanması

    görsel, işitsel, taktil duyularda bozulma korku, konfüzyon, öfori oluşur bu istenmeyen etki için

                                                     + benzodiazepin  eklenir.

Örneğin koopere olmayan hastalarda IM

(0.1-0.15 mg/kg) midazolam + (2-3 mg/kg) ketamin + (0.02 mg/kg) atropin

Klinik Anesteziyoloji 2008Beyin kan akımı Serebral oksijen tüketimi   arrtırdığından  , Kafa içi basıncı artışı   ve    İntrakraniyal patolojilerde kullanılmamalıdır
KB, KH, kalp debisi artar
Refleksler korunur  Solunum depresyonu minimaldir.
Sekresyon artışı  è  laringospazm  tetikleyebilir.

FENOTİYAZİNLER

Sedatif, antiaritmik, antihistaminik ve antiemetik özelliktedir.
Klorpromazin (Largactil®)
Prometazin  (Phenergan®) + pethidin           20-50 mg İM
Promazin (Sparine®)                                           
Trimeprazin Tartrat süsp. 2 mg/kg

Ekstrapiramidal belirtiler, hipotansiyon, taşikardi, solunum depresyonu, postoperatif uykunun uzun sürmesi.

BUTİROFENONLAR
Droperidol (Innovar®)
Premedikasyon ve nörolept anestezi amacıyla kullanılır.Antiemetik etkiside vardır
Huzursuzluk, ekstrapiramidal diskinezi, hipotansiyon oluşturur.
Premedikasyonda 5-10 mg IM (operasyondan 1 saat önce)
Antiemetik 2.5 mg IV

Haloperidol (Nörodol®)

Güçlü antiemetik
Etki süresi > Droperidol (24 saat)
Kan basıncı düşmez
Ekstrapiramidal yan etki (Nöroleptik malign sendrom)
Operasyondan 1-8 saat önce 5 mg IM

ANALJEZİKLER ve OPİOİDLER
Preoperatif ağrı ,Kanülasyon gibi ağrılı işlem, sinir bloğu uygulanacak, Postoperatif ağrı beklentisi yüksek, olan hastalarda uygulanır. Anestezi indüksiyonunda rahatlık  postoperatif ağrısız ve sakin bir uyanma sağlar

MORFİN
Kronik akciğer hastalığı
Astım
İntrakraniyal lezyon
İntraoküler operasyon planlananlarda tercih edilmez
Yan etkiler:  hipotansiyon, solunum depresyonu,uyanmanın gecikmesi, bulantı-kusma,safra yollarında, koledokoduodenal sfinkterde spazm ,bağırsak peristaltizmini azaltma
Doz: 0.05 – 0.2 mg/kg IM

FENTANİL

Kısa etkili ,Son yıllarda uzun etkili transdermal formları geliştirilmiştir. (Durogesic)
Güçlü analjezik
Kolinerjik etki mevcuttur.
IV hızlı verilirse  kas rijiditesine neden olur.
0.05 -0.1 mg IV

PETİDİN HCL (ALDOLAN®)
0.5 - 1 mg/kg  IM
Yan etkiler:  Hipotansiyon, taşikardi,Terleme,Histamin deşarjı, Baş dönmesi,Kusma

ANTİHİSTAMİNİKLER
Sedatif ve antiemetik etkilidirler.
Difendhidramin (Benadryl®)
atopi hikayesi varlığında, allerjik reaksiyonlarla ilişkili işlem öncesinde uygulanır.
Doz: 25-50 mg oral
+ H2 antagonisti ile beraber verilmelidir

ALFA-2 AGONİSTLER

KLONİDİN

Antihipertansif etki ve  sedatif etkilidir.
Preoperatif anksiyete, cerrahi ile ilişkili OSS refleks cevaplarını azaltır (hipertansiyon, taşikardi, katekolamin salınımı)
KAH’da preoperatif MI insidansını azaltabilmektedir

Quintin L et al; Clonidine for major vascular surgery in hypertensive patients;Anesth Analgesia 1996; 83:687-695
Anestezik ihtiyacı azalır
Yan etki: ağız kuruluğu ve bradikardi

ANTİEMETİKLER

Jinekolojik ve oftalmolojik operasyonlarında sık
Serotonin antagonistleri  (ondansetron, tropisetron, granisetron, dolasetron)
Gastrointestinal prokinetikler  (metoklopromid)
Fenotiyazinler
Droperidol : QT ‘i uzatır
Rutin Profilaktik Antiemetik Uygulamasının Dezavantajları   Maliyet artışı,Ortostatik hipotansiyon,Profilaksiye rağmen hastanın kusabilmesi.Operasyonun tipine, hastanın cinsiyetine ve yaşına göre seçilmiş vakalarda profilaksi uygulanabilir

ANTİKOLİNERJİK İLAÇLAR

ATROPİN

Ağız, farinks ve üst havayollarındaki girişimler , endoskopiden önce verilmesi faydalıdır

Yan etkileri:

SSS toksisitesi  (santral antikolinerjik sendrom)

Taşikardi

Özefagus alt ucunun relaksasyonu

Vücut ısısında artış

Midriyazis ve siklopleji

Havayolu sekresyonlarının kuruması

Fizyolojik ölü mesafenin artması

Doz: 0.4-0.6 mg İM

Bronş spazmı, hipotansiyon ve bradikardiyi önler

Premedikasyon dozlarında göz içi basıncını arttırmaz; dar açılı glokom hariç, glokomda kontrendike değildir

Ateşli hastalarda kullanılmamalıdır

SKOPALAMİN
-Doz:0.4-0.6 mg IM
-Sekresyonları azaltıcı etki   >  atropi
-Bradikardiyi önleyici etkisi  < atropin
-Sedatif ve amnezik etki mevcuttur

GLİKOPİROLAT

Aspirasyon Riskini Azaltan İlaçlar

Antiemetikler
Antiasitler
Antikolinerjikler
Gastrokinetik ilaçlar
H2 res. antagonistleri

ANTİASİTLER

İndüksiyondan 15-30 dk. önce uygulanması gastrik sıvı PH’sını 2.5 dan daha fazla arttırmada %100  etkilidir.Verildiği anda mide PH’ ını ve. Gastrik sıvı hacmini de arttırırlar.

Sodyum Sitrat

Proton Pompa İnhibitörleri: Lanzoprazol, Pantoprazol

H2 Reseptör Blokerleri

Gastrik asit yapımı azalır  è mide pH’sı yükselir
Simetidin anestezik ilaçların etkilerini uzatıyor, aritmi, hipotansiyon, SSS depresyonu
Ranitidin daha potent, uzun etkili, az yan etkili
Simetidin 150-300 mg. parenteral, 200-400 mg. PO
Ranitidin 50-100 mg. parenteral, 100-200 mg. PO

                             (Ulcuran®)               (Ranitab®)

Gastrointestinal Prokinetikler

Metoklopromid

Üst GIS motilitesi artar, pilor sfinkteri gevşer
Etki başlangıcı PO 30-60 dk, IV 1-3 dk.
Antiemetik etki herzaman gözlenmeyebilir
Yan etki: Abdominal kramplar,  MSS’e geçiş, nörolojik disfonksiyon
Sisaprid
Eritromisin

Pulmoner Aspirasyon Riski İle İlişkili Olan Durumlar

-İleri yaş
-Bilinç bozukluğu
-Mide ve bağırsak motilitesinde azalma ,obstrüksion, gebelik, obezite, DM, BY, elektrolit bozukluğu
-Yakın zamanda beslenme
-Özefagus sfinkter kontrolünün bozulması, hiatus hernisi, gastroösefajeal reflü
-Nöromüsküler kordinasyon bozukluğu
- Nazogastrik tüp varlığı
-Asit üretiminin artması

Premedikasyon Verirken Dikkat Edilecek Noktalar

Zamanlama
Hastanın Yaşı, Fiziksel Durum
Anksiyete düzeyi
Depresan ilaç toleransı, Alerjiler, Elektif veya acil cerrahi, Yatan veya günübirlik hastalar

Yandaş Hastalık veya özellikler

-Gebe hastalarda yenidoğan depresyonundan kaçınılmalıdır

-Bilinç bulanıklığında sedatifler değerlendirmeyi güçleştirebilir

-İntrakranial basıncı yüksek hastalarda opioidler herniasyona neden olabilir.
-Bronşiyal astma ve allerji hikayesi olanlara  antihistaminik verilmelidir
-Oftalmik girişimlerde dış göz kaslarının çekilmesi sırasında meydana gelebilecek bradikardiyi atropin önler
-Günübirlik cerrahi hastalarında uyanmayı veya taburculuğu geciktiren uzun etki süreli ilaç kullanımından kaçınılmalıdır

Çocuklarda Premedikasyon

Bilmediği değişik  bir çevre, Kontrolü kaybetme korkusu, Aileden ayrılma, Canı acıyacak korkusu nedeniyle çocuklarda preoperatif anxiyete ve stres olur.

Pediatrik Vakalarda Preoperatif Anksiyetenin Sonuçları
İndüksiyon süresinde uzama
Deliryum %12-18
Adaptasyon  bozukluğu: gece ağlamaları, enürezis, ayrılma anksiyetesi, beslenme bozukluğu               apati, sinir krizi
Postoperatif ağrıda artış
Stres yanıt ,Steroid , Postoperatif Enfeksiyon

A.Rosenbaum and Z.N.KAIN; Pro-Con DebateThe Place Of Premedication  Pediatric PracticePediatric Anaesthesia 2009 19:817-828

Elektif Cerrahiye Alınacak Hastalarda Preoperatif Medikasyon Önerileri

Preoperatif vizit

Bir önceki gece uykusuzluk için benzodiazepin (oral)
Anestezi indüksiyonundan 1-2 saat önce oral benzodiazepin verilmesi (max.150 ml.su)
Analjezi isteniyor ise benzodiazepin yerine opioid (IV, IM)
Aspirasyon riski artmış olan hastalar için indüksiyondan 1-2 saat önce H2 antagonist (oral) veya proton pompa inhibitörü (oral) verilmesi